Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

GIẤY TỜ PHÁP LÝ DỰ ÁN KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ CAO CẤP CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG

0
       ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ----------------                                          ----------------------------------
       Số:  340 /QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày  18   tháng 01 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500            
Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Central Coast
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Theo Công văn số 8670/UBND-QLĐTh ngày 02 tháng 11 năm 2015 và Công văn số 10088/UBND-QLĐTh ngày 21 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v liên quan đến phương án kiến trúc xây dựng công trình tại 02 thửa đất số 29 và 30 góc đường Võ Nguyên Giáp – Thích Phước Huệ, quận Sơn Trà;
Xét nội dung Tờ trình số 03/TTr-TĐ ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Central Coast;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 128/TTr-SXD ngày 07 tháng 01 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Central Coast, kèm theo bản vẽ quy hoạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Bách lập với những nội dung chính như sau:
       I. Vị trí và ranh giới nghiên cứu quy hoạch:
       1. Vị trí: Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
       2. Ranh giới quy hoạch: 
Ranh giới quy hoạch được xác định bởi các điểm R1, R2,..., R9 (có bản vẽ kèm theo) và được giới hạn như sau: 
       - Phía Bắc giáp : Đường Thích Phước Huệ;
       - Phía Nam giáp : Đất ở; 
       - Phía Tây giáp : Đường Đỗ Thế Chấp;
       - Phía Đông giáp : Đường Võ Nguyên Giáp.
3. Quy mô:
       Tổng diện tích đất quy hoạch: 3.966m2. 
       3.1 Nội dung quy hoạch: 
       Quy hoạch dự án Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Central Coast trên khu đất diện tích 3.966m2 với diện tích xây dựng công trình 2.390m2, mật độ xây dựng công trình 60%, tầng cao xây dựng công trình 43 tầng (42 tầng nổi và 01 tầng hầm). Khoảng lùi xây dựng công trình đường Võ Nguyên Giáp từ 9,0m ÷ 12,5m, đường Thích Phước Huệ 7,3m, đường Đỗ Thế Chấp 7,1m và cạnh biên phía Nam khu đất từ 2,5m ÷ 9,2m. Tổ chức giao thông nội bộ và cây xanh cảnh quan.
3.2. Bảng cân bằng sử dụng đất:
STT | Thành phần sử dụng đất    | Diện tích(m2)| Tỉ lệ (%)
01 | Công trình                         | 2.390              |   60
02 | Sân vườn – giao thông      | 1.576              |  40
                                 Tổng cộng  | 3.966              | 100
       Điều 2. 
       - Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện việc cắm mốc theo Tổng mặt bằng quy hoạch được phê duyệt.
       - Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch chiều cao và thoát nước, gửi Sở Xây dựng lập thủ tục thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định tại Công văn số 11321/UBND-QLĐTh ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.
       - Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án kiến trúc các hạng mục công trình gửi Sở Xây dựng xem xét, báo cáo UBND thành phố thống nhất trước khi thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo. Hạng mục căn hộ cao cấp phải đảm bảo các tiêu chí phân hạng nhà chung cư theo quy định.
       - Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có Văn bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng (giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, cây xanh...) với các đơn vị quản lý trước khi triển khai xây dựng.
       - Giao UBND quận Sơn Trà chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố Tổng mặt bằng quy hoạch được phê duyệt không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.
       - Giao Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
       - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng quy hoạch được phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
  Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH                                                              
- Như điều 4;
- Lưu: VT, QL Đô thị.                                                         Huỳnh Đức Thơ                                                        
                

(Nguồn danang.gov.vn)

Chi tiết »

GIỚI THIỆU CÔNG TY THHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG A.S.P.T ĐÀ NẴNG

0
Sau 5 năm xây dựng và phát triển, ASPT đã được ghi nhận là một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên sâu về kết cấu cao tầng có sử dụng công nghệ bê tông dự ứng lực. Tính tới cuối năm 2015, công ty đã thiết kế thành công gần 100 công trình cao tầng.
Trên thế mạnh đó, công ty vẫn tiếp tục định hướng phát triển thành công ty thiết kế chuyên sâu trong lĩnh vực kết cấu nhà cao tầng quy mô lớn và nhà siêu cao tầng (trên 50 tầng). Đồng thời, mở rộng quan hệ với các chủ đầu tư và các công ty đối tác trong và ngoài nước để đẩy mạnh chất lượng của dịch vụ tư vấn thiết kế lên một tầm cao mới. Với mục tiêu này, việc phát triển kiến thức chuyên sâu về kết cấu, xây dựng một đội ngũ kỹ sư giỏi về chuyên môn và có thể kết hợp làm việc một cách linh hoạt, mềm dẻo với các công ty tư vấn chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước là chìa khóa cho sự thành công. 
Hình 1: Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Xây dựng A.S.P.T

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG A.S.P.T
1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Tư vấn & Xây dựng A.S.P.T
2. Trụ sở chính: 84 Ngô Tất Tố, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
3. MST: 0401.423.059
4. Ngành nghề kinh doanh:
-Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng & Công nghiệp.
-Thiết kế Kiến trúc công trình Dân dụng & Công nghiệp
-Thiết kế Cơ-Điện công trình Dân dụng & Công nghiệp
-Thi công công trình Dân dụng & Công nghiệp.
5. Ngày thành lập: Ngày 11/05/2011, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401423059 của Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng.
6. Các thể hiện cụ thể:
Tính tới tháng 02 năm 2016, chúng tôi đã thiết kế và phối hợp với các bên Chủ đầu tư, TVGS, Thi công để thực hiện thành công nhiều công trình, đạt được các tiêu chí nêu ở trên. Đội ngũ công ty đã thực hiện được nhiều công trình cao tầng quy mô lớn, đem lại nhiều lợi ích cho các Chủ đầu tư và uy tín cho công ty chúng tôi. Một số công trình tiêu biểu như là: 

- Tổ hợp khách sạn và căn hộ Mường Thanh Khánh Hòa (50 tầng).
- Khách sạn Mường Thanh Nha Trang Quê Hương (45 tầng).
- Tổ hợp ks và căn hộ cao cấp Mường Thanh Sơn Trà (45 tầng).
- Khách sạn  Hilton Bạch Đằng (30 tầng).
- Khách sạn  Novotel Sông Hàn (38 tầng). 
- Chung cư Intracom Trung Văn 35 tầng.
- Chung cư Sông Đà Đô Thị SDU (35 tầng).
- Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast (42 tầng).
và nhiều công trình khác......
7. Công khai năng lực xây dựng:
Công ty A.S.P.T đã thực hiện việc đăng công khai năng lực xây dựng lên website của Bộ Xây dựng với nội dung sau:
+ Lập dự án tới nhóm B
+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng tới cấp I (cấp một)
+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Công nghiệp tới cấp II (cấp hai)
Chi tiết »

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

VIDEO VỀ DỰ ÁN CĂN HỘ VIEW BIỂN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG

0
TỔ HỢP DỰ ÁN CONDOTEL CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
CĂN HỘ KHÁCH SẠN VIEW BIỂN MỸ KHÊ
Vị trí: tại đường bờ biển Võ Nguyên Giáp cách cầu sông Hàn 3km 
Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu mô tả về dự án Central Coast Đà nẵng sẽ sắp mở bán trong thời gian tới, để quý khách có thể tham khảo và lựa chọn căn hộ khách sạn view biển tại Đà Nẵng. Đây là một trong những tổ hợp căn hộ khách sạn 5* được xây dựng đầu tiên trong năm 2016 để chạy thử cho phục vụ hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Đà nẵng
Chính vì vậy, đây cũng chính là cơ hội tốt dành cho quý khách cở hữu căn hộ chất lượng 5* hoàn hảo tuyệt đối cho cuộc sống an dưỡng về sau. 
Dưới đây là video chúng tôi thực hiện mang tính chất tham khảo trước khi CĐT thông báo những thông tin chính thức trên báo chí trong thời gian sắp tới:

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN XIN QUÝ KHÁCH VUI LONG LIÊN HỆ: 0985.605.988
Chi tiết »

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

NHỮNG LÝ DO CHỌN MUA CONDOTEL CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG

0
NHỮNG LÝ DO CHỌN MUA 
CONDOTEL CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
"Điểm vàng cho giới đầu cơ"

*Condotel Central Coast có vị trí vàng đắc địa bên cạnh bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, đồng thời dự án nằm trong khu du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp đầy hấp dẫn và nhộn nhịp bậc nhất trong số các bãi biển của thành phố Đà Nẵng.
Hình 1: Vị trí Central coast  tại biển Đà Nẵng
*Căn hộ nghỉ dưỡng Central coast đẳng cấp 5 sao, tiện nghi hoàn hảo đến từng chi tiết. Được thiết kế theo không gian mở, phân chia thành những không gian chức năng riêng biệt. Hệ thống trang thiết bị được cung cấp bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới
Hình 2: Căn hộ sang trọng đẳng cấp 5* của Central Coast Đà nẵng

*Nơi hội tụ những giá trị sống vượt trội đến từ tiện ích nội khu đồng bộ và khép kín: Trung tâm Gym với trang thiết bị hiện đại, khu vui chơi trẻ em ấn tượng, bể bơi dành riêng cho trẻ em và người lớn, nhà hàng ẩm thực phong phú, bar ngoài trời đỉnh cao….
Hình 3: Tiện ích 5* dành cho dự án Central Coast Đà nẵng

*Sản phẩm đa dạng, nhiều lựa chọn ưu việt. Căn hộ 1 – 2 phòng ngủ với diện tích từ 49m2-62m2-73m2-117m2 được thiết kế với phong cách tân cổ điển và hiện đại. Đem đến không gian sống sang trọng, linh hoạt.
Hình 4 : Central coast Đà nẵng - nơi nghỉ dưỡng 5* của bạn

*Điều kiện bàn giao cao cấp và đối tác quản lý chuyên nghiệp thông qua công ty quản lý bất động sản uy tín hàng đầu trên thế giới và tại thị trường Việt Nam.

* Cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn từ chương trình cho thuê và tài sản luôn sinh lời theo hạ tầng phát triển xung quanh. CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG không chỉ mang tới cơ hội sở hữu một tài sản bất động sản hạng sang mà còn tạo ra những khoảng đầu tư mang đầy tiềm năng lợi nhuận.

Chi tiết »

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

CENTRAL COAST - MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ CONDOTEL ĐÀ NẴNG

0
CENTRAL COAST - MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Vị trí: Đường Bờ Biển Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà nẵng
Central Coast Đà nẵng được mệnh danh là dự án trung tâm của bờ biển với thiết kế 5* để phục vụ khách hàng có nhu cầu mua để ở hoặc đầu tư . Vị trí dự án Central Coast tại đường bờ biển Võ Nguyên Giáp, p. Phước Mỹ, q. Sơn Trà, Đà nẵng là một trong những dự án có vị trí đẹp nhất Đã nẵng. Đặc biệt, dự án căn hộ khách sạn ( Condotel Đà Nẵng) được xây dựng nhằm phục vụ cho Hội Nghị Cấp Cao APEC 17 được diễn ra tại Đà nẵng. Chính vì thế, dự Condotel Central Coast Đà nẵng được thiết kế tỉ mỉ và hiện đại cùng chất lượng công trình cực tốt để phê duyệt dành cho hội nghị APEC 2017. 
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng tương lai và nhà đầu tư thông thái về thông tin dự án. 
I> TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ KHÁCH SẠN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
Tên dự án : CĂN HỘ KHÁCH SẠN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
– Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG
– Tư vấn và thiết kế ý tưởng: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN & XÂY DỰNG ASPT
– Diện tích xây dựng: 2760m2
– Mật độ xây dựng: 60%
– Tổng diện tích đất: 3966 m2
– Tổng diện tích sàn xây dựng: 97.250 m2
– Khối căn hộ: cao 424 tầng, 512 căn hộ
– Khối khách sạn 5 sao: 300 phòng. 
- Giá căn hộ : 23 triệu - 27 triệu/m2 (VAT, NTCB)
II. MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN HỘ CONDOTEL CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
Diện tích căn hộ : 36.7m2 – 37.7m2 – 40m2 – 42m2 – 55m2 – 62m2 – 64m2 – 75m2 – 77m2
trong đó:
-Căn 1 Phòng Ngủ:
+ 36.7 m2  – Căn số 10 – 15 – View Sông Hàn.
+ 37.7 m2  – Căn số 20 – 21 – View bán đảo Sơn Trà
+ 40 m2     – Căn số 9 – 14 – View Sông Hàn.
+ 42 m2     – Căn số 08A – 12A.
-Căn 2 P.Ngủ:

+ 55 m2 – Căn số 8-12
+ 62 m2 – Hướng BC: Nam    – View Biển Mỹ Khê Đà Nẵng Căn số 2 – 3 – 5 
+ 62 m2 – Hướng BC: Bắc     – View bán đảo Sơn trà- Căn số 17- 18 – 19 
+ 64 m2 – Hướng BC: Đông   – View trực diện biển – Căn số 06 – 11
+ 64 m2 – Hướng BC: Bắc     – View phía cầu Thuận Phước – Căn số 16.
+ 75 m2 – Hướng BC: Đông  – Nam – View Biển (căn góc)  – Căn số 05A
+ 77m2  – Hướng BC: Nam   – View Biển Mỹ Khê – View Sông Hàn (Căn góc) – Căn số 01 
-Đặc biệt : 6 thang máy cấp độ cao/ sàn
Tầng 1 - tầng 5 là Trung tâm thương mại và dịch vụ cao cấp khách sạn


MẶT BẰNG CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG 

 GIÁ 25 TR/M2 - 28 TR/M2 (đã bao gồm VAT, NTCC)


Mặt bằng chính thức dự án Central Coast Đà Nẵng
Hình 6: Mặt bằng chính thức dự án Central Coast Đà Nẵng
Hình 2: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 7: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 3: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 8: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 9: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 10: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN, XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: 
0985.605.988 - PHÒNG BÁN HÀNG
ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Chi tiết »

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

T.Y. Lin International Appointed Designer for Anh Duong-Soleil Danang in Vietnam

0
Soleil Da Nang
Rated 4.8/5 based on 1234 reviews
Theo tin mới nhận từ phía công ty thiết kế Siêu dự án Ánh Dương Soleil Đà nẵng đã bắt đầu được đăng tải trên trang web chính thức http://www.tylin.com/en/news/article/238. SOLEIL ÁNH DƯƠNG ĐÀ NẴNG là một trong những tuyệt phẩm thiết kế đầu tay trong năm 2016 của công ty thiết kế nổi tiếng thế giới T.Y LIN Internation Group. Dưới đây là những thông tin được đăng tải trên website chính thức. Chúng tôi sẽ công bố bản dịch vào ngày mai để khách hàng có thể cảm nhận được đẳng cấp cũng như ấn tượng của khách sạn 5* cao nhất Đà Nẵng:
T.Y. Lin International Group (TYLI), a globally recognized full-service infrastructure consulting firm, announces that its Singapore office, T.Y. Lin International Pte. Ltd., was recently appointed by PPC An Thinh Danang Joint Stock Company to provide the civil, structural, mechanical, and electrical design for their latest venture, Anh Duong-Soleil Danang, a five-star hotel and luxury apartment complex project in Da Nang, Vietnam. TYLI is responsible for the concept, preliminary, and detailed engineering design for the $446.7 million project.

“We are delighted to be involved in the delivery of this prestigious project in Da Nang with PPC An Thinh Danang Corporation,” said Teh Hee Seang, Chairman of TYLI’s Singapore operations. “T.Y. Lin International has an excellent track record worldwide in the delivery of high-rise developments. Based on this, we have an in-depth working knowledge of international engineering standards for the private residential and hospitality industry. Our local team in Vietnam will draw on this knowledge to lead the delivery of the project, and will be supported by the wider T.Y. Lin International network of professionals.”

Located within close proximity of Vietnam’s famous My Khe beach, and adjacent to the arterial road of Vo Nguyen Giap and Pham Van Dong, the 233,577-square-foot, coral-inspired mixed-use development consists of two 58-story residential towers and two 47-story towers for residential use and the hotel. The development also includes other amenities, such as a gym, a spa, swimming pools, game rooms, a dance studio, an art gallery, function rooms, retail shops, and more.

To support the successful delivery of this fast-track project, the TYLI design team will work very closely with the contractor and the architectural team during the design phases. The team is focused on preempting and minimizing construction stage risks through the design process, as well as optimizing constructability. The Anh Duong-Soleil Danang development will be delivered on a phased basis up until 2021, with the first phase to be completed by the end of 2017.
MỌI THÔNG TIN DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG SOLEIL ĐÀ NẴNG
LIÊN HỆ: 0985.605.988 ĐỂ NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT
Chi tiết »

GIÁ DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG - SOLEIL ĐÀ NẴNG

0
Hiện nay, CĐT Soleil Ánh Dương chưa công bố giá bán căn hộ của siêu dự án Soleil Ánh Dương. Tất cả mức giá trên thị trường chưa hoàn toàn chính xác. Vì vậy, những nhà đầu tư tại Việt Nam hãy chờ thêm một thời gian nữa để có bước giá chính thức được công bố. 
Mặt khác trong mắt nhà đầu tư thì mức giá hoàn toàn có thể đẩy thêm lên bởi đất dành cho bđs biển không còn nhiều và giá trị đất sẽ tăng theo thời gian. Dự án được mệnh danh tòa tháp cao thứ 3 Việt Nam và cao số 1 Đà nẵng hứa hẹn sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng tương lai sở hữu căn hộ đỉnh cao.

SIÊU DƯ ÁN ÁNH DƯƠNG - SOLEIL  ĐÀ NẴNG
"NƠI ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI HỘI TỤ"
Vị trí tại đường Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng

Bỏ qua rào cản về giá, chúng ta sẽ xét về vị trí, tiện ích của Siêu dự án Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng thì hoàn toàn phù hợp để đầu tư. Với vị trí vô cùng đắc địa của dự án cho thấy khả năng di chuyển hoàn toàn thuận lợi cho công việc cũng như nghỉ ngơi của mỗi cư dân.
-Tọa lạc trên con đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp tới các khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng, ÁNH DƯƠNG SOLEIL ĐÀ NẴNG nằm trong khu phức hợp hàng đầu bên bờ biển Đà Nẵng bao gồm khách sạn Four Points by Sheraton, à LACARTE, CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG được quản lý bởi cùng dịch vụ tiện ích đẳng cấp như hệ thống bể bơi trên cao, gym, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, quầy bar sang trọng trên tầng thượng ….
+ Cách Trung tâm hành chính Thành Phố Đà Nẵng: 3km
+ Sân bay thành phố Đà nẵng: 5km
+ Khu danh lam Ngũ Hành Sơn: 7km
+ Khu du lịch Bà Nà Hills: 40km
+ Thành Phố Cổ Hội An: 20km
+ Chùa Linh ứng - Sơn trà Đà Nẵng: 4km
+ Cách ga Đà nẵng 4,5km
+ Bệnh viện Quân 17 Nguyễn Hữu Thọ
+ Thương xá chợ Hàn: 3km
+ Đại học Đà nẵng: 6km
+ Trung tâm thương mại Vincom Đà nẵng
+ Bệnh viện C Đà nẵng: 3km
+ Bệnh viện 199 Bộ Công An: 1.5km
Khẳng định của CĐT An Thịnh PPC cho dự án Soleil Ánh Dương là nơi hội tụ đẳng cấp quốc tế 5* về dịch vự, chất lượng của dự án dành cho cư đân. 
Hiện nay, trên thị trường sự xuất hiện cái tên Soleil Ánh Dương đã bắt đầu bao phủ trong giới đầu tư và các sàn giao dịch tại Hà Nội. Dường như thông tin vẫn được giữ kín đến khi được công bố trong năm nay.
I.TỔNG QUAN DỰ ÁN SOLEIL ÁNH DƯƠNG ĐÀ NẴNG
Chủ đầu tư:  PPCAT
"Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam (PPCAT) có tiền thân là công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh, được thành lập ngày 17/02/1996".
-Công ty kiến trúc và thiết kế hàng đầu thế giới: AEDAS
-Nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng kết cấu điện, nước: T.Y.Lin (Singapore)
-Đơn vị xây dựngCOTECCONS (một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu Việt Nam).
-Công ty quản lý dự án: ARTELIA (Pháp)
-Quy mô dự án: 2,2 ha gồm 04 toà nhà (03 tòa Condotel và 01 Hotel) cao từ 47 đến 58 tầng.
trong đó: 
-Tòa A, B cao 58 tầng. 
-Tòa D và tòa khách sạn cao 47 tầng (nằm sát biển)
Hiện nay, CĐT sẽ bắt đầu thi công tòa D đầu tiên (lễ khởi công 03/03/2016 dự kiến hoàn thành trong 24 tháng).
Mặt bằng căn hộ tòa D - 47 Tầng: có 14 thang máy tốc độ cao
- Một sàn có 17 căn trong đó:
Căn 3 PN DT: 143m2 (có 3 căn view biển).
Căn 2 PN DT: 93.21m2 (2 căn view chêch biển - 1 căn view Sông Hàn)
Căn 1 PN DT: 58.41m2 (4 căn check biển - 1 căn view Sông Hàn)
Căn Studio có 6 Căn DT: 36.64m2 (1 căn view biển - 3 căn check biển - 2 căn view Sông Hàn)
II. VỊ TRÍ DỰ ÁN
Vị trí của siêu dự án Soleil Ánh Dương nằm trên con đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà, Đà nẵng nơi giao thao giữa 2 con đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Để khách hàng xác định chính xác vị trí của dự án, theo hướng di chuyển từ Cầu Xoay Sông Hàn chạy thẳng theo con đường Phạm Văn Đồng đến ngã ba đường giao với đường Võ Nguyên Giáp nhìn về phía bên tay trái quý khách thấy công trình đang xây dựng đó là dự án Soleil Ánh Dương. 
Thêm chú thích

Chi tiết về Tổ hợp dự án Soleil Ánh Dương như sau:
Phía Đông: tòa D Soeil ánh dương giáp đường Võ Nguyên Giáp, đối điện bên đường là Công viên Biển đông (nơi tổ chức sự kiện ngoài trời của thành phố) và bãi tắm Phạm Văn Đồng.
Phía Bắc: tòa D giáp với đường Morion. Hướng nhìn bán đảo Sơn Trà.
Phía Nam: tòa D giáp với tòa khách sạn của Soleil Ánh Dương cao 48 tầng
Phía Tây: tòa D Soleil Ánh Dương giáp với tòa căn hộ cao cấp Soleil Ánh Dương cao 58 tầng hướng nhìn căn hộ về phía Cầu Sông Hàn.

Danh sách những công trình phúc lợi xã hội xung quanh dự án để quý khách biết thêm về thành phố đáng sống nhất Việt Nam:

III. MẶT BẰNG CĂN HỘ DỰ ÁN SOLEIL ÁNH DƯƠNG
Quy mô dự án: 2,2 ha gồm 04 toà nhà (03 tòa Condotel và 01 Hotel) cao từ 47 đến 58 tầng.
Trong đó: 
-Tòa A, B cao 58 tầng. 
-Tòa D và tòa khách sạn cao 47 tầng (nằm sát biển)
Hiện nay, CĐT sẽ bắt đầu thi công tòa D đầu tiên (lễ khởi công 03/03/2016 dự kiến hoàn thành trong 24 tháng).
Mặt bằng căn hộ tòa D - 47 Tầng: có 14 thang máy tốc độ cao
- Một sàn có 17 căn trong đó:
Căn 3 PN DT: 143m2 (có 3 căn view biển).
Căn 2 PN DT: 93.21m2 (2 căn view chêch biển - 1 căn view Sông Hàn)
Căn 1 PN DT: 58.41m2 (4 căn check biển - 1 căn view Sông Hàn)
Căn Studio có 6 Căn DT: 36.64m2 (1 căn view biển - 3 căn check biển - 2 căn view Sông Hàn)

IV. GIÁ BÁN CĂN HỘ SOLEIL ÁNH DƯƠNG

V. TIẾN ĐỘ THI CÔNG
VI. CHÍNH SÁCH CAM KẾT THUÊ LẠI CĂN HỘ
-KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT CHO THUÊ NHẬN TỐI THIỂU 9%/NĂM/GIÁ TRỊ CĂN HỘ trong vòng 5 năm.
-NGÂN HÀNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG : VIETINBANK
-Sở hữu 15 đêm miễn phí tại Soleil Ánh Dương và đặc biệt trao đổi kì nghỉ Quốc tế Đẳng cấp.
-Chủ căn hộ tham gia câu lạc bộ dành cho VIP 
-Trong tương lai gần, các chủ sở hữu căn hộ sẽ được trở thành viên sân golf cao cấp và luyện tập tại đó khi CĐT triển khai xong dự án sân golf cao cấp.
-------------------------------------------------------
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ TỐT NHẤT
LIÊN HỆ: 0985.605.988
FORM ĐĂNG KÍ ĐẶT MUA CĂN HỘ : TẠI ĐÂY
CAM KÊT: 
- TƯ VẤN CHÍNH XÁC THÔNG TIN DỰ ÁN
- KÍ TRỰC TIẾP VỚI CĐT.
- HỖ TRỢ THỦ TỤC MUA CĂN HỘ
CHI TIẾT DỰ ÁN XEM TẠI : SOLIEL ÁNH DƯƠNG ĐÀ NẴNG

Chi tiết »

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

LỄ RA MẮT SIÊU DỰ ÁN ÁNH DƯƠNG - SOLEIL ĐÀ NẴNG NGÀY 25/02/2016

0
SIÊU DƯ ÁN ÁNH DƯƠNG - SOLEIL  ĐÀ NẴNG
"NƠI ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI HỘI TỤ"
Vị trí tại đường Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng
Ngày 25/2/2016 Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng sẽ giới thiệu đến khách hàng và các nhà đầu tư “Dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Ánh Dương- Soleil Đà Nẵng”, tại khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
Dự án Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng được triển khai với tổ hợp của 03 khối chung cư cao 47 tầng với khoảng 1.000 căn hộ cao cấp và 01 khối khách sạn và căn hộ khách sạn cao 58 tầng theo nguyên tắc đảm bảo tối đa tầm nhìn hướng biển từ các căn hộ.
Quy mô dự án 170.000 m2, chiều cao tối đa 196m với chức năng hỗn hợp sử dụng với nhà chung cư cao cấp, khách sạn và Condotel. Dự án đầu tiên là tòa Condotel 47 tầng sẽ được khởi công tháng 3/2016.
Hình 1: Phối cảnh dự án Soleil Ánh Dương Đà Nẵng

Khoảng không gian rộng mở, gắn kết thiên nhiên và thiết kế đặc biệt đã tạo nên một công trình kiến trúc có một không hai tại thành phố Đà Nẵng. Trung tâm thương mại sầm uất, khu vực Spa thư giãn, phòng tập gym, quán cà phê, nhà hàng, bể bơi cùng hàng loạt các tiện ích khác đang chờ đợi bạn thưởng thức và trải nghiệm.
Tổng số vốn đầu tư dự án ước tính khoảng 10.000 tỉ đồng, Công ty PPC An Thịnh Đà Nẵng đã liên kết với ngân hàng thương mại cổ phần thuộc diện tốt nhất Việt Nam là Vietinbank - nhà tài trợ cung cấp tín dụng cho dự án cũng như bảo lãnh quyền lợi cho khách hàng.
Dự án Tổ hợp Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng tọa lạc tại vị trí vàng của thành phố Đà Nẵng - nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng được triển khai xây dựng trên diện tích 21.800 m2 với vị trí đắc địa nằm trên giao lộ Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa.
Đặc biệt, Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng cách bãi biển Mỹ Khê, một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, chỉ chưa đầy 100m, mặt tiền của Dự án là Công viên Biển Đông với không gian rộng lớn, yên bình - nơi tổ chức những sự kiện quan trọng của thành phố.

Không chỉ nằm trên các tuyến đường quan trọng và thơ mộng của Đà Nẵng, Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng còn có cho riêng mình chiều rộng và mặt tiền ven biển tạo nên sức hấp dẫn lớn với khách du lịch cũng như các nhà đầu tư.
Slogan “Đẳng cấp Thế giới hội tụ” thể hiện rõ tâm huyết của Chủ đầu tư khi lựa chọn người bạn đồng hành uy tín, tin cậy để mang đến chất lượng tốt nhất cho cư dân của mình. PPC An Thịnh Đà Nẵng đã hợp tác cùng các tập đoàn tư vấn, các đơn vị cung cấp đẳng cấp thế giới để tạo nên tuyệt tác Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng.

Các đơn vị tư vấn: tập đoàn thiết kế hàng đầu Thế giới khởi đầu từ Anh quốc Aedas, nhà quản lý dự án Artelia (Pháp), kết cấu điện nước T.Y.Lin (Singapore), đơn vị thi công xây dựng Coteccons. Cùng các đơn vị cung cấp thiết bị như vách và cửa sợi thủy tinh Collodin, thang máy Mitsubishi, điều hòa Daikin, thiết bị vệ sinh Toto đã tạo nên những công trình đẳng cấp như tòa nhà cao nhất Thế giới Burj Khalifa (828m) tại Dubai, công trình bậc nhất Thế giới Marina Bay Sands tại Singapore và nhiều công trình nổi tiếng khác.
Đặc biệt, những khách hàng sở hữu nhà tại Dự án Tổ hợp Ánh Dương không có nhu cầu sử dụng căn hộ của mình có thể giao lại để tập đoàn cho thuê, kinh doanh và được chia sẻ lợi nhuận cao nhất.


Chi tiết »

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG - CĂN HỘ KHÁCH SẠN CAO CẤP VIEW BIỂN

0
Chuỗi căn hộ & khách sạn được xây dựng dựa trên sự kết hợp tinh tế, độc đáo của những khối óc giàu tính sáng tạo. Kiến trúc là sự hòa quyện giữa nét cổ điển lãng mạn, ngọt ngào và nét hiện đại, tân tiến.
Đến với Central Coast, khách hàng sẽ được tiếp cận với những dịch vụ của một khách sạn 5 sao mang tiêu chuẩn quốc tế: tham dự hội nghị, thư giãn với spa, hồ bơi, phòng tập gym, thưởng thức tinh hoa ẩm thực với những bữa tiệc buffet hay hương vị hải sản do chính nhà hàng Central Coast cung ứng…
Với vị trí tọa lạc giàu tiềm năng, hướng mình ra bãi biển Mỹ Khê, Central Coast còn mang nét thiên nhiên thuần túy nhất tới gần hơn cuộc sống con người. Hơi thở của đại dương, nắng gió của biển cả, vẻ đẹp của bãi cát trắng trải dài,... cùng với tiện nghi sang trọng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo tạo nên cuộc sống lí tưởng dành cho bất cứ ai đặt chân tới Central Coast.


DỰ ÁN CENTRAL COAST - CĂN HỘ KHÁCH SẠN ĐẲNG CẤP 5*  TẠI ĐÀ NẴNG
NƠI AN DƯỠNG CHO CUỘC SỐNG ĐỈNH CAO
TỌA LẠC TẠI ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP, SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG
HOTLINE: 0985.605.988
Hình 1: Phối cảnh dự án Central Coast Đà Nẵng

I> TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ KHÁCH SẠN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
Tên dự án : CĂN HỘ KHÁCH SẠN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
– Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG) .
– Tư vấn và thiết kế ý tưởng: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN & XÂY DỰNG ASPT
-  Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Doza.
– Diện tích xây dựng: 2760m2
– Mật độ xây dựng: 60%
– Tổng diện tích đất: 3966 m2
– Tổng diện tích sàn xây dựng: 97.250 m2
– Khối căn hộ: cao 38 tầng, 512 căn hộ
– Khối khách sạn 5 sao: 300 phòng. 
– Khối căn hộ: cao 38 tầng
– Khối khách sạn 5 sao từ tầng 6 tới tầng 24
Trong đó có 1 tầng hầm và 5 tầng thương mại phía sau trung tâm thương mại là chỗ để xe từ tầng 4 trở xuống với thiết kế sang trọng và hợp lý
Khối khách sạn 5*: 399 phòng
khối căn hộ đẳng cấp 4*:  747 Căn hộ
– Diện tích căn hộ :36.7m2 – 37.7m2 – 40m2 – 42m2 – 55m2 – 62m2 – 64m2 – 75m2 – 77m2
trong đó:
 • 36.7 m2  – Căn số 10 – 15 – View Sông Hàn.
 • 37.7 m2  – Căn số 20 – 21 – View bán đảo Sơn Trà
 • 40 m2     – Căn số 9 – 14 – View Sông Hàn.
 • 42 m2     – Căn số 08A – 12A.
-Căn 2 P.Ngủ:
 • 55 m2 – Căn số 8-12
 • 62 m2 – Hướng BC: Nam    – View Biển Mỹ Khê Đà Nẵng Căn số 2 – 3 – 5 
 • 62 m2 – Hướng BC: Bắc     – View bán đảo Sơn trà- Căn số 17- 18 – 19 
 • 64 m2 – Hướng BC: Đông   – View trực diện biển – Căn số 06 – 11
 • 64 m2 – Hướng BC: Bắc     – View phía cầu Thuận Phước – Căn số 16.
 • 75 m2 – Hướng BC: Đông  – Nam – View Biển (căn góc)  – Căn số 05A
 • 77m2  – Hướng BC: Nam   – View Biển Mỹ Khê – View Sông Hàn (Căn góc) – Căn số 01 
Đặc biệt :
4 thang máy bên khối khách sạn
6 thang máy cấp độ cao/ sàn căn hộ
– Giá căn hộ dự kiến trong khoảng  : 25tr/m2 – 28 triệu/m2 (VAT, NT cao cấp)
II> VỊ TRÍ DỰ ÁN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
-Tọa lạc trên con đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp tới các khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng, CENTRAL COAS ĐÀ NẴNG nằm trong khu phức hợp hàng đầu bên bờ biển Đà Nẵng bao gồm khách sạn Four Points by Sheraton được quản lý bởi cùng dịch vụ tiện ích đẳng cấp như hệ thống bể bơi trên cao, gym, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, quầy bar sang trọng trên tầng thượng ….
 Vị trí dự án Central Coast Đà nẵng
Hình 2: Vị trí dự án Central Coast Đà nẵng
-Với điều kiện bàn giao cao cấp và đối tác quản lý chuyên nghiệp, CENTRAL COAS ĐÀ NẴNG là sự lựa chọn hấp dẫn cho không chỉ những khách hàng muốn tìm mua sản phẩm nghỉ dưỡng mà còn cho những nhà đầu tư đang lựa chọn sản phẩm tiềm năng.
+ Cách Trung tâm hành chính Thành Phố Đà Nẵng 3km
+ Sân bay thành phố Đà nẵng: 5km
+ Khu danh lam Ngũ Hành Sơn: 7km
+ Khu du lịch Bà Nà Hills: 40km
+ Thành Phố Cổ Hội An: 20km
+ Chùa Linh ứng - Sơn trà Đà Nẵng: 4km
+ Cách ga Đà nẵng 4,5km
+ Bệnh viện Quân 17 Nguyễn Hữu Thọ
+ Thương xá chợ Hàn: 3km
+ Đại học Đà nẵng: 6km
+ Trung tâm thương mại Vincom Đà nẵng
+ Bệnh viện C Đà nẵng: 3km
+ Bệnh viện 199 Bộ Công An: 1.5km
III> TIỆN ÍCH DỰ ÁN CENTRAL COAST
Tổ hợp dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast tại Đà Nẵng được CĐT Minh Đông chú tâm đến từng tiện ích phục vụ cho khách du lịch, người sở hữu căn hộ chất lượng 4* tại bờ biển Mỹ khê Đà Nẵng. Với xu hướng phát triển du lịch đà nẵng đến 2020 đạt mục tiêu Đà Nẵng trở thành điểm du lịch thu hút khách số 1 Việt Nam. Ngoài những resort nổi tiếng trải dọc đường bờ biển từ bán đảo Sơn Trà đến Hội An thì trong năm nay các dự án Condotel tại Đà nẵng được đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay như Condotel Ngô quyền, Soleid Ánh Dương, Four Point by Sheraton, Central Coast, Cocobay, Hòa Bình Đà Nẵng ....v.v.. 
Dự án Central Coast Đà Nẵng
Hình 1: Dự án Central Coast Đà Nẵng 

Để quý khách cảm nhận thấy sự khác biệt của dự án Central Coast đà nẵng, chúng tôi xin chia sẻ những ưu điểm mãnh nhất trong những chức năng phục vụ cho cư dân tương lai của dự án Central Coast - căn hộ khách sạn view biển Đà Nẵng như sau:
         - Bể bơi vô cực được đặt tại tầng 38 của dự án tạo cho quý khách tầm nhìn tuyệt vời đối với biển xanh.
 Bể bơi vô cực tại dự án Central Coast
Hình 2: Bể bơi vô cực tại dự án Central Coast (hình chỉ mang tính chất minh họa)
         - Nhà hàng 5 sao được thiết kế tại tầng 25 - 26 tạo nên một không gian ấm áp giúp quý khách cùng gia đình có giây phút vui vẻ và đầm ấm cùng nhau thưởng thức những món ăn đến từ 5 châu trên thế giới.
 Nhà hàng đẳng cấp 5* Central Coast
Hình 3: Nhà hàng đẳng cấp 5* Central Coast (hình chỉ mang tính chất minh họa)

         - Khu thư giãn Spa và phòng tập Gym được đặt tại tầng 5 của Condotel Central Coast giúp quý khách có những khoảng thời gian thư giãn và rèn luyện sức khỏe hàng ngày với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp.
         - Bar Lounge được đặt tại tầng 38 với thiết kế không gian mở view biển Mỹ Khê - bán đảo Sơn trà tạo càm giác thư thái vào buổi sáng và không khí sôi động vào buổi tối được tạo bởi những DJ ánh sáng nổi tiếng của Việt Nam.
Coffee - Bar Lounge đẳng cấp tại Central Coast
Hình 4: Coffee - Bar Lounge đẳng cấp tại Central Coast (hình chỉ mang tính chất minh họa)

         - Đặt biệt, từ tầng 1 - 4 các nhà thiết kế tạo lên một thiên đường mua sắm dành cho bất kì ai đang sở hữu căn hộ tại Central Coast và các du khách đang nghỉ ngơi.
Trung tâm thương mại Central Coast Đà Nẵng
Hình 5: Trung tâm thương mại Central Coast Đà Nẵng (hình chỉ mang tính chất minh họa)

Đây chính là những tiện ích đặc biệt chỉ dành riêng để phục vụ cho cư dân sống tại dự án Central Coast và du khách nghỉ ngơi tại Tổ hợp Căn hộ khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast. 
Chính vì vậy, tại thời điểm này, bất kì ai có thể sở hữu được căn hộ với mức giá cựu kì ưu ái tại thời điểm ra mắt tại Đà Nẵng có giá 845 triệu/căn - 1 tỷ 2/căn (đã bao gồm VAT, NT cao cấp).
IV> MẶT BẰNG DỰ ÁN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
Diện tích căn hộ : 36.7m2 – 37.7m2 – 40m2 – 42m2 – 55m2 – 62m2 – 64m2 – 75m2 – 77m2
trong đó:
-Căn 1 Phòng Ngủ:
+ 36.7 m2  – Căn số 10 – 15 – View Sông Hàn.
+ 37.7 m2  – Căn số 20 – 21 – View bán đảo Sơn Trà
+ 40 m2     – Căn số 9 – 14 – View Sông Hàn.
+ 42 m2     – Căn số 08A – 12A.
-Căn 2 P.Ngủ:

+ 55 m2 – Căn số 8-12
+ 62 m2 – Hướng BC: Nam    – View Biển Mỹ Khê Đà Nẵng Căn số 2 – 3 – 5 
+ 62 m2 – Hướng BC: Bắc     – View bán đảo Sơn trà- Căn số 17- 18 – 19 
+ 64 m2 – Hướng BC: Đông   – View trực diện biển – Căn số 06 – 11
+ 64 m2 – Hướng BC: Bắc     – View phía cầu Thuận Phước – Căn số 16.
+ 75 m2 – Hướng BC: Đông  – Nam – View Biển (căn góc)  – Căn số 05A
+ 77m2  – Hướng BC: Nam   – View Biển Mỹ Khê – View Sông Hàn (Căn góc) – Căn số 01 


Mặt bằng chính thức dự án Central Coast Đà Nẵng
Hình 6: Mặt bằng chính thức dự án Central Coast Đà Nẵng
Hình 2: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 7: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 3: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 8: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 9: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)
Hình 10: Mặt bằng chi tiết dự án Central Coast Đà Nẵng (Update 02-08-2016)


IV> BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
- Giá DỰ KIẾN căn hộ : 25tr/m2 - 27 triệu/m2 (VAT, NT cao cấp)
V> TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
- Dự kiến kí hợp đồng mua bán vào tháng 9/2016.
Tiến độ thanh toán dự kiến :
- Đặt cọc 50.000.000.
- Đóng 20 % giá trị căn hộ sau 7-10 ngày sau khi đặt cọc thành công
- Đóng 10% giá trị căn hộ khi hoàn thành đổ trần tầng 5
- Đóng 10% giá trị căn hộ khi hoàn thành đến tầng 15
- Đóng 10% giá trị căn hộ khi hoàn thành đến tầng 25
- Đóng 10% giá trị căn hộ khi hoàn thành đến tầng 30
- Đóng 25% giá trị căn hộ khi cất nóc dự án.
- Đóng 5% giá trị căn hộ khi nhận sổ đỏ.

V> TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG
Tiến độ xây dựng dự án Central Coast, hiện nay đã hoàn thành phần nhồi cọc và đang múc hầm. Các công nhân vẫn đang thi công hết mình để sớm đưa sản phầm ra thị trường.
Một vài hình ành cập nhật về tiến độ:
Tiến độ dự án Central Coast Đà nẵng
Hình 11: Tiến độ dự án Central Coast Đà nẵng
Tiến độ dự án Central Coast Đà nẵng
Hình 12: Tiến độ dự án Central Coast Đà nẵng

Tiến độ dự án Central Coast Đà nẵng
Hình 13: Tiến độ dự án Central Coast Đà nẵng

Tiến độ dự án Central Coast Đà nẵng
Hình 14: Tiến độ dự án Central Coast Đà nẵng
Cập nhật tiến độ thi công ngày 18/08/2016
Tiến độ thi công Central Coast đêm ngày 18/08/2016
Hình 16: Tiến độ thi công Central Coast đêm ngày 18/08/2016
Tiến độ thị công Central Coast buổi sáng ngày 19/08/2016
Hình 17: Tiến độ thị công Central Coast buổi sáng ngày 19/08/2016

Hình 17: Tiến độ thi công Central Coast buổi sáng ngày 19/06
Nếu HÌNH ẢNH không hiển thị, mời quý khách truy cập vào thư mục tài liệu sau đây của Công ty để xem: TÀI LIỆU DỰ ÁN CENTRAL COAST
Xem thông tin chi tiết DỰ ÁN CĂN HỘ KHÁCH SẠN CENTRAL COAST ĐÀ NẴNG:

5. Tiến độ thanh toán
6. Tiến độ xây dựng. (Xong hầm)
7. Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng. (dự kiến phê duyệt trước mở bán đợt 1)

VI> CAM KẾT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT DÀNH CHO QUÝ KHÁCH MUA 1 SÀN NHƯ SAU
Khách hàng mua sàn liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ đàm phán giá tốt nhất
---------------------------------------------------------------------------------------
ĐĂNG KÍ THAM QUAN VÀ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN:
PHÒNG KD: 0985.605.988 
---------------------------------------------------------------------------------------
CAM KẾT:
 - BÁN ĐÚNG GIÁ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
 - TƯ VẤN THÔNG TIN CHÍNH XÁC, GIẤY TỜ PHÁP LÝ DỰ ÁN
 - HỖ TRỢ THỦ TỤC MUA, VAY VỐN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP
Tags: tổng quan central coast đà nẵng, vị trí central coast đà nẵng, mặt bằng central coast đà nẵng
 chủ đầu tư central coast đà nẵng, bảng giá central coast đà nẵng, tiến độ central coast đà nẵng, mở bán central coast đà nẵng,biển đà nẵng, khách sạn đà nẵng, du lịch đà nẵng, bãi tắm Mỹ Khê Đà nẵng, otofun, giá bán central coast đà nẵng
Chi tiết »

CHUNG CƯ ĐANG CHÀO BÁN TẠI HÀ NỘI

Chung cư quận Đống Đa
Tổng hợp các dự án chung cư tại quận Cấu Giấy - Đây là khu vực trung tâm hành chính mới của Hà Nội bao gồm các Ngân hàng Argibank, Vietcombank,Viện Huyết học TW, Viện Kiểm soát...v.v. Giá bán tại khu vực 2 tỷ 2 - 3 tỷ 5.
Chung cư quận Tây hồ
Điểm danh những chung cư cao cấp đang được chào bán với mức giá tốt nhất trong năm 2016. Khu đô thị mới Tây Hồ Tây và Ngoại giao đoàn được khách hàng săn đón nhiều nhất. Giá dao động: 2,3 tỷ/ căn - 5 tỷ/căn.
Chung cư quận Ba Đình
Các dự án tại quận Ba Đình đang bắt đầu được đầu tư lớn trong năm 2016. Đây là một trong những dự án hiếm hoi tại khu vực trung tâm và mức đầu tư lớn mang lại cuộc sống hiện đại, vị trí đỉnh cao.
Chung cư quận Đống Đa
Khu vực quận hà đông hiện nay được đánh giá là khu vực phát triển nóng nhất tại Hà Nội. Chính vì vây, các dự án mới chất lượng tốt đang được xây dựng để phục vụ nhu cầu về nhà ở cho cư dân tại đây. Giá căn hộ dao đọng 1.2 tỷ đến 2 tỷ căn.
Chung cư sắp bàn giao
Tổng hợp các chung cư sắp hoặc bàn giao - còn ít căn hộ được chào bán ra đợt cuối cùng cho những ai đang tìm kiếm căn hộ ở ngay.
Chung cư quận Đống Đa
Danh sách các mảnh đất dự án sẽ xây dựng trong năm 2017 - 2020. Dành cho những nhà đầu tư và tham khảo thông tin.